O KANCELARII

KOMORNIK SĄDOWY
Adam CZERNIAK

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2009 ukończył studia na kierunku administracja, następnie w roku 2011 drugi kierunek studiów – prawo. Aplikację komorniczą organizowaną przez Radę Izby Komorniczej w Krakowie zakończył zdanym egzaminem zawodowym w roku 2015. Doświadczenie zawodowe jako asesor zdobywał w jednej z brzeskich kancelarii komorniczych. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 27 listopada 2017 roku został powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy.

Komornik Sądowy zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach:

 •  o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
 • wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

 • sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;

 • doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty na wniosek organizatora licytacji;

 • sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;

 • weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych

Komornik Sądowy wykonuje orzeczenia na podstawie wniosku egzekucyjnego i tytułu wykonawczego. W zakres działań komornika wchodzą: sprawy egzekucyjne, zabezpieczanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, egzekucja roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, windykacja należności, sprzedaż praw majątkowych, licytacje nieruchomości i ruchomości, licytacje komornicze mienia dłużników, wykonywanie eksmisji a także czynności poszukiwanie majątku dłużników, zajęcia wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, praw majątkowych, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz zajęcia wierzytelności na wniosek wierzyciela, sporządzanie protokołu stanu faktycznego.

Komornik Sądowy – funkcjonariusz publiczny działający przy Sądzie Rejonowym, do którego zadań należy wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach) oraz innych czynności przekazanych na podstawie odrębnych przepisów. Komornik Sądowy przy wykonywaniu czynności podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Kancelaria Komornicza posiada dostęp do:

 

 •  OGNIVO – system komunikacji online z bankami
  Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 23 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd. oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.
 • EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
  Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej http://www.e-sad.gov.pl w zakładce Informacje „o portalu” złożenie wniosku do komornika
 • EKW/NKW – Nowe Księgi Wieczyste z dostępem on-line
  Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

 • CEPIK– Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  Jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.
 • Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.
 •  Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej
  Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.
 •  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.